khắc phục lỗi không thể xóa thư mục Error “Could not find this item”

Error “Could not find this item”

Bạn đang muốn xóa một folder hay một file trên máy tính nhưng lại nhận được thông báo lỗi Could not find this item, và không thể xóa nó.

Màn hình thông báo lỗi

Item Not Found

Could not find this item

This is no longer located in ……… Verify the item’s location and try again

 

Could not find this item
Could not find this item

Cách khắc phục lỗi Item Not Found – Could not find this item

Các bạn mở CMD với quyền administrator

Chạy lện sau

rd /s "\\?\duong_dan_thu_mục_can_xoa

Nhập Y để xác nhận xóa và nhấn Enter

Ok vậy là xong

Ví dụ mình cần xóa Folder A ngoài desktop thì lệnh sẽ là

rd /s "\\?\C\Users\admin\Desktop\Folder A

Xem video hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information