Download GEOSLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749 full free

Download GEOSLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749 full free

GEOSLOPE GeoStudio 2018

GeoStudio gói phần mềm mô hình hóa địa kỹ thuật dành cho các kỹ sư, chuyên gia địa kỹ thuật nhằm giải quyết các bài toán

  • GeoStudio SLOPE/W – Phân tích ổn định mái dốc
  • GeoStudio SEEP/W Phân tích dòng chảy ngầm trong đất
  • GeoStudio SIGMA/W Phân tích ứng suất và biến dạng
  • GeoStudio QUAKE/W Phân tích động đất động
  • GeoStudio TEMP/W Phân tích truyền nhiệt
  • GeoStudio CTRAN/W Phân tích chuyển pha và khí
  • GeoStudio AIR/W Phân tích chuyển tiếp không khí

Download GEOSLOPE GeoStudio 2018 R2

Tải phần mềm GEOSLOPE GeoStudio 2018 miễn phí, download GEOSLOPE GeoStudio 2018, hướng dẫn sử dụng GEOSLOPE GeoStudio 2018, cài đặt GEOSLOPE GeoStudio 2018, key active GEOSLOPE GeoStudio 2018, license GEOSLOPE GeoStudio 2018 free, GEOSLOPE GeoStudio 2018 R2

Tài trợ

VIB

GEO-SLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749

GEOSLOPE GeoStudio 2012 v8.15.1.11236

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt GEOSLOPE GeoStudio 2018

Xem file readme đính kèm

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information