key active microsoft office 2019 pro miễn phí

microsoft office 2019

microsoft office 2019 đã chính thức phát hành bản thương mại tới tay người dùng, đây là phiên bản mới nhất hiện nay được nâng cấp từ office 2016, về mặt giao diện office chỉ có một vài thay đổi nhỏ, chủ yếu được microsoft cập nhật thêm các tính năng mới

key active microsoft office 2019 pro miễn phí

Các bạn có thể download microsoft office 2019 miễn phí tại đây về sử dụng

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active phần mềm office 2019 mới nhất của microsoft mà không cần phải active free, đảm bảo an toàn tuyệt đối

key active microsoft office 2019 miễn phí

Create your Web Presence with Namecheap

Đầu tiên các bạn mở notepad, và copy dòng dưới đây dán vào, xong lưu lại với file định dạng file .cmd (ví dụ ActiveOffice2019.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkey6MWKP >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyNMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here bit.ly/aiomsp
halt
pause >nul

Hoặc tải file mình đã tạo sẵn dưới đây

Download

Sau khi tải file active về các bạn chạy file với quyền admin ( run as administrator)

Màn hình đen hiện lên các bạn chờ đến khi báo active thành công

Xong nhấn phím NEnter để đóng màn hình lại. Vậy là xong

Xem video hướng dẫn active office 2019 miễn phí không cần active free

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn