safe

SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước.

Phần mềm xây dựng, phần mềm CSI, phần mềm SAFE miễn phí, Key active SAFE, SAFE crack

Do Not Sell My Personal Information